Tembang jawa

Tembangan Jawa iku ana telu : Gedhe, Tengahan, lan Cilik.
Tembang Cilik ana loro : Macapat lan dolanan. Ing ngisor iki warnaning tembang Macapat :

Mijil
ilir-ilir tandure sumilir
Ijo royo royo
Tak sengguh penganten anyar
bocang angon penek na balimbing
ginawe masuhi
dodo ira iku

Pomakaki pada dipun eling
ing pitutur ingong
sira uga satriya arane
kudu anteng jadmiko ing budi
ruruh sarta wasis
samubarang ipun

eman eman anggere ywa nangis
amung ageguyon
sun opahi kitiran kan gedhe
…….

Kinanthi

Padha gulangen ing kalbu
Ing sasmita amrih lantip
Aja pijer mangan nendra
Kaprawiran den kaesthi
Pesunen sariranira
Sudanen dhahar lan guling

kang aran bebuden luhur
dudu pangkat dudu ngelmi
uga dudu kapinteran
lan dudu para winasis
apa maneh kasugihan
nanging mung sucining ati

Saka tuladha ing dhuwur, tembang Kinanthi iku:

* guru gatrane 6
tegese saben pada (bait) ana 6 gatra (baris)
* guru wilangane ajeg 8 saben gatrane
tegese saben gatra utawa baris ana 8 suku kata utawa syllable.
* guru lagune u, i, a, i, a, i
tegese gatra kapisan kudu dipungkasi nganggo swara (vokal) “u”, gatra kapindho kudu dipungkasi nganggu swara “i” lan sapiturute.

Sinom

Asmarandana

Maskumambang

Dhandhanggula

Kanca tani

Ilir tandure sumilir
kanca tani kang padha makarya
sinawang lejar ing galih
parine lemu-lemu
katon subur nyenengke ati
kalis ing sambikala
iku panuwunku
wit sihing Gusti kawula
kanca tani yekti saka guru nagri
uga kudanging bangsa

Nyidam sari

Duh wong ayu pepujaning ati
mung sliramu kang tansah nglelewa
rina kelawan wengine
datan ginggang sarambut
Amung eling sira wong manis
batin ora kuwawa
nandhang lara wuyung
enggale paring usada
mring wak mami kang lagiya a nyidam sari
uga nandhang asmara

Setia tuhu

Pamintaku nimas sido asih
atut runtut tansah reruntungan
ing sarino sawengine
datan ginggang sarambut
lamun adoh caketing ati
yen cedak tansah molat
sido asih tuhu
pinda mimi lan mintuna
ayo nimas bareng anetepi wajib
sido asih bebrayan

Serat Tripama anggitanipun Swargi Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunagara IV ing Surakarta. Diserat watoro taun 1860 – 1870. Serat Tripama anggambaraken tuladhaning prajurit kang kawedhar ing 7 (pitung) pada pupuh dandanggula. Monggo poro kadang kang dadi anggota TNI utowo Polri, mugo-mugo biso dadi pandoming urip minongko pangembating projo.

Yogyanira kang para prajurit,
lamun bisa sira anuladha,
duk ing uni caritane,
andelira sang prabu,
Sasrabahu ing Maespati,
aran patih Suwanda,
lelabuhanipun,
kang ginelung tri prakara,
guna kaya purun ingkang den antepi,
nuhoni trah utama

Pangkur

Gambuh

Ora liwat tuturku
Marang sira sing sregep sinau
Maca etung nulis nggambar sing taberi
Ajar wulangane guru
Aja wedi atetakon

Sekar gambuh ping catur
Kang cinatur
Polah kang kalantur
Tanpo tutur katulo-tulo katali
Kadaluwarsa katutur
Katutuh pan dadi awon

Tembang Gambuh iku guru gatra 5,
guru wilangan lan guru lagune 7u, 10u, 12i, 8u, 8o

Megatruh

Pucung

Ngelmu iku
kalakone kanthi laku
lekase lawan kas
tegese kas nyatosani
setya budya pangekesing dur anggkara

Wong sadulur
nadyan sanak dipun runtut
aja kongsi pisah
…………….
yen aruntut dinulu luwih prayoga

Bapak puncung
dudu watu dudu gunung
dawa kaya ula
ancik-ancik wesi miring
yen lumaku si pucung ngumbar suara

Sholawat
Anta syamsun anta badrun
Anta nuurun fauqo nuuri
Anta iksiiru wa ghooli
Anta misbaahus-shuduuri

Iklan

3 Comments

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s