KHUTBAH ‘IDUL ADHA

KHUTBAH IDUL ADHA

Hadirin Kaum  Muslimin Muslimat Rohimakumulloh

Sumonggo sareng-sareng kito sedoyo sami nambahi sampurnanipun ‘ibadah  Lan Tho’at bekti kito dateng sedoyo dawuh perintahipun Alloh lan nambahi pengatos-atos amrih boten gampil katut lan kebujuk Nderek melanggar laranganipun Alloh.Sareng-sareng sami ikhtiar supados saged tetep iman lan islam hinggo ngantos pejah, lan saged sareng-sareng kaliyan tiyang ingkang sami takwa ingkang dipun terisnani dening Alloh ta’ala.

Hadirin kaum Muslimin muslimat rohimakumulloh

Sakmeniko kito sampun wonten ing dinten ingkang agung dinten Riyoyo ‘idhul Adha, dinten ingkang kathah mengku sejarah lan riwayat ingkang sanget penting kangge keperluan kito sedoyo, sami ugi keperluan kangge wonten ing dunyo utawi keperluan kangge wonten ing ‘alam ‘akherat benjang.

Sejarah lan riwayat ingkang wonten ing saklebetipun  ‘idhul adha meniko, boten namung kadamel dongeng-dongengan, cerito-ceritonan meniko boten, nanging sedoyo menopo kemawon ingkang  dipun wujudaken dening gusti Alloh meniko kadamel I’tibar, tamsil, contho tuladha, dados pelajaran lan dados pepenget kangge umat menungso sedoyo.

Kados dawuhipun Alloh ta’ala :watilkalamtsalu nadhribuha linnasi wama ya’khiluha illal ‘alimun (al’ankabut 43)

Ingkang maksudipun : Contho-contho sing wis takgawe iku, kabeh kanggo keperluane menungso. Amung wae sing biso ngerteni marang maksud lan arti contho-contho mau namung wong-wong sing podho duwe kaweruh, yoiku wong-wong sing podho gelem gunakake akal pikirane kanggo mikir lan menggalih marang contho-contho mau. Allahuakbar-Allahuakbar-Allaahuakbar walillahilhamd.

Mekaten ugi sejarah riwayatipun nabiyulloh ibrohim AS ingkang pikantuk dawuh perintah saking Alloh ta’ala supados meragat putero kasihipun ingkang asmo Isma’il AS, mekaten wau leres-leres dados piwucalan lan peringatan dating poro manungso.

Kaum muslimin-muslimat Rahimakumulloh

Menopo sebabipun Alloh ta’ala dawuh perintah dateng kekasihipun nabi Ibrohim AS supados meragat puteranipun ? ing mongko puteronipun naming setunggal tur kinasihan.Naliko nabi Ibrohim AS dereng kagungan putera, nate kagungan uni (Nadhar) ingkang ringkesipun : Aku ora eman lamun aku duwe anak lanang banjur anakku takgawe Qurban, taksembeleh asal didawuhi karo gusti Alloh.

Sakwatawis dangu, panjenenganipun nabi Ibrohuim AS nyuwun dateng Alloh amrih kaparingan putera. Akhiripun nabi Ibrohim kasembadan keparingan putera ingkang dipun paringi asma Isma’il naliko sampun dewoso.Nabi Ibrohim wusananipun katagih uninipun ingkang sampun dangu inggih meniko dipun dawuhi supados mragat puteranipun.

Rehne sampun dados uni lan inggih mangertos bilih meniko leres dawuh perintah saking Alloh, peramilo kados pundi aweratipun, temtu dipun tandangi kanthi ikhlas lan sabar.

Pikantuk barakahipun kesabaran lan keikhlasan anggenipun matuhi dateng dawuh perintahipun Alloh, akhiripun  putera ismail dipun cabut dening malaikat Jibrillan dipun gantos mendho saking suwargo. Mekaten puniko nedahaken bilih nabi ibrahim AS boten sayang, boten eman nasharupaken ginakaken peparingipun gusti Alloh kadamel netepi lan ngelampahi dawuh lan perintahipun gusti Alloh. Allohuakbar 3X.

Asering kito merangguli sakweneh konco ingkang kadang ngedalaken uni, lamun aku keparingan rizki temtu tak gawe nyokong.Lamun aku diparingi dadi wong sugih temtu tak ganepi zakatku, lamun aku…, lamun aku…, lan macem-macem tembung utawi uni ingkang dipun ucapaken dening sakweneh konco.

Nanging sareng maksudipun kaleksanan, hasil pikantuk rizki ingang katah, keturutan saged dados tiyang sugih, kaleksanan pikantuk pendamelan, berhasil dados tiyang pangkat, boten lomanipun ingkang tambah, boten sregepipun ngibadah ingkang ketingal, nanging malah dados tiyang ingkang langkung bakhil, kesupen dating nasibipun fuqoro’ masakin, boten merduli dateng nasibipun poro anak yatim, dateng sanak sederek malah tebih jalaran keblinger bondo donya.Ingkang langkung ciloko malih, malah dateng tiyang sepuhipun piyambak dados mungsuh jalaran kebujuk donya.Mekaten ugi ngibadahipun boten tambah sregep, nanging malah kadang-kadang wanton nilaraken ngibadah wajib, ngibadah sunah, ngelampahi jama’ah malah aras-arasaken, alasanipun repot penggaweyan, sareng gadah pangkat boten malah sregep merjuwangaken majunipun agami islam, nanging malah aras-arasen kempalan, wegah berjuang kanthi alas an repot, kesel lan sanes-sanesipun.

Menawi kados mekaten kawontenanipun, ampun kaget menawi sanes mongso tiyang sampun keparingan rizki nanging boten purun damel shodaqoh sebagiyan rizki wau kangge keperluan agaminipun Alloh ampun kuciwo menawi Alloh ta’ala ngukut, narik, jabel rizkinipun tiyang ingkang boten purun ngedalaken zakat kanthi sampurno.Ampun getun menawi Alloh ta’ala ngantos narik rizki ingkang sampun kaparingaken ingkang rizki wau dadosaken sebab tiyang sami tebih dating sanak sederek lan ingkang dadosaken sebab ngantos kesupen mulyaaken dating tiyang sepuhipun.

Mekaten ugi tumrap ingkang sampun keturutan pikantuk derajat pangkat, pikantuk pendamelan , menawi tiyang wau malah soyo tambah males ngibadah, soyo keset lan aras-arasen berjuang, ampun kuciwo, ampun getun menawi Alloh ta’ala menawi Alloh ta’ala ngantos ngeracut jabut menopo kemangon ingkang sampun dipun paringaken dating kawulonipun.Allohuakbar3X.

Tumrap kito umat Muhammad, sedoyo dawuh perintahipun Alloh  ta’ala ingkang wajib   kito lampahi meniko taksih kalebet enteng menawi kabandingaken kaliyan dawuh perintahipun Alloh dateng nabi ibrohim lan nabi Isma’il AS.

Wondene inti pokok sejarah riwayatipun nabi Ibrohim meniko paring pelajaran piwucalan supados kito kaum muslimin gadah raos seneng berqurban. Peramilo saben-saben tahun wonten ing dinten riyoyo idul adha tumrap tiyang ingkang mampu dipun perintah supados nindaaken ibadah Qurban, meniko ateges kito umat islam dipun tuntun supados leres-leres dados umat ingkang selalu siap sedia berqurban untuk kepentingan agfami islam labn kangge ta’abbud pengabdian dating Dzat ingkang moho luhur Alloh ‘Azza wa jalla.

Menawi semangat berqurban sampun berkobar lan sampun meresap tumancep wonten ing manah sanubari, mongko sedoyo urusan agami islam lan umatipun boten wonten ingkang kececer ing tengahing dalan lan agami islam keluhuranipun boten badhe dipun ungguli dening sinten kemawon.

Kaum Muslimin Muslimat Rohimakumulloh

Ibadah qurban wonten ing dinten Idul adha ngantos akhiripun dinten Tasyrik meniko mawi meragat hewan qurban arupi kambing ingkang cekap naming kangge tiyang setunggal lan lembu utawi maeso ingkang saged kangge tiyang pitu paling katah. ‘Ibadah meniko sanget wigatos kados ingkang sampun kadawuhaken dening junjungan kito nabi Muhammad SAW :

Artosipun : Naliko wong-wong mukmin podho digiring soko kubure, Alloh ta’ala nuli dawuhi malaikate : He malaikat siro ojo nglakoake kawulaku  kelawan mlaku sikil, nanging tumpakno kendaraanne, sebab deweke wis kulino numpak kendaraan  naliko ono ing dunyo. Kawitane sing dadi tumpakane yoiku iga wekase  ramane, banjur ngalih padarane ibune sing dadi tumpaan naliko  deweke wis lahir, pangkone ibune sing dadi tumpakan hinggo sampurno olehe nusu.sakteruse banjur ganti gulune ramane, banjur ganti hewan Jaran, Bighol naliko ono ing daratan lan perahu gethekan naliko ono ing laut.Mengkono naliko deweke mati sing dadi tumpakane yoiku gulune konco-koncone.Lan naliko tangi songko kubur ojo mbok lakokake sikil, sebab dewekke wis cawis-cawis tumpakan, mulo tekakno kendaraanne.

Kaum Muslimin muslimat Rahimakumulloh

Kendaraan ingkang badhe dipun datengaken malaikat meniko sanes montor, sanes kapal terbang, sanes sepeda lan sanes-sanesipun, nanging kendaranan ingkang dipun datengaken dening Malaikat inggih meniko gantosipun hewan ingkang dipun peragat naliko wonten ing ngalam Dunyo.

Menawi naliko wonten ing ngalam Dunyo menungso ngeraos sayah, ngeraos benter, ngeraos payah, repot, limperahipun enggal sami pados sewan utawi tumbas kendaraan sinaoso reginipun awis.Sedoyo wau dipun tempuh jalaran kepingin boten kepanasan, boten payah melampahipun.

Selajengipun menopo kintenipun boten getun, boten gelo menawi boten sami cawis-cawis kendaraan kangge benjang  ing ngalam Akherat ? ing mongko wonten ing ing ngalam Akherat meniko perjalananipun langkung sulit, langkung panas benter, langkung ngrekaos  menawi dipun bandingaken kaliyan wonten ing ngalam dunyo.

Saking meniko, sumonggo sami nindakaken ‘amal Qurban pumpung kesempatan taksih wonten .Tumrap ingkang mampu supados nindakaken Qurban mawi meragat hewan Qurban ingkang dipun bagekaken dating Fuqoro’ lan masakin.

Kejawi meniko kito kaum muslimin supados saged mundut conto lan tulada anggennipun sami ngelampahi ajaran –ajaran Syaringat islam, inggih meniko kedah wanton berkurban, sami ugi berkurban tenaga utawi ‘akal pikiran utawi harta benda, lan menawi perlu kurban jiwo dipun lampahi asal kangge netepi dawuh perintahipun Alloh lan rosulipun.Ugi wanton berkurban kangge membela nusa, bangsa, lan tanah air, berkurban kangge mujudagen ukhuwah islamiyah ingkang kukuh lan santoso. Allohuakbar 3X walillahilhamd.

Sumonggo kito kaum muslimin  supados sami mundut hikmahipun ibadah haji ingkang dipun lampahi wiwit tanggal 9 Dzulhijah.’Amaliyyah ‘ibadah Haji meniko mengandung kathah pelajaran ingkang kedah kito lampahi sakwedal-wekdal lan salami-laminipun, ing antawisipun inggih meniko ajaran persatuan (Ukhuwah) lan ajaran anti perbedaan kulit lan bongso (Ras Diskriminasi) kaum muslimin ingkang sami nindaaken ibadah haji meniko dateng saking pundi-pundi, sedoyo kempal dados setunggal wonten ing tanah suci makkatul mukarromah, Sinaoso kaum muslimin wau boten sami negarinipun benten-benten bangsanipun, bahasanipun lan corak werni kulitipun, ugi benten-benten pangkat kedudukanipun, kekayaanipun, nanging sedoyo wau sami dateng sami kempal namung setunggal maksud tujuanipun lan cita-citanipun inggih meniko nyadong keridhoanipun Alloh lan rahmat sarto maghfirohipun, ugi nyadong hidayah, pitedah lan inganah pitulunganipun Alloh Subhanahuwata’ala.ASedoyo sareng-sareng nindakaken ibadah haji mawi coro ingkang sami ‘amaliyyahipun, sedoyo sesarengan sama rata sama rasa, panas sami dipun songgo ngelak sami dipun roso, boten perduli saking golongan menopo kemawon , golongan hartawan, bangsawan, kaum cendekiawan, poro pejabat, kaum tani, kaum buruh, kaum dagang, kaum pengusaha, sedoyo sami-sami sesarengan ngelampahi ibadah haji.Tondo pangkat, pakaian kebesaran sedoyo dipun lukari copoti, sedoyo naming nggangge pengangge ihram ingkang naming kalih lembar kain putih, persis kados pengangge nalkiko pikantuk panggilan maut perlu sowan dating ngersanipun Alloh Robbul ‘alamin.

Ingkang mekaten wau menungso supados saged ngicalaken raos takabbur, kemeluhur lan saksaminipun.Allohuakbar 3X.

Kaum musliminmuslimat Rahimakumulloh

Sumonggo kito sesarengan nindakaken kuwajiban berasta akhlak ingkang winada lan cacat sarta ngisi jiwa raga kito mawi akhlak ingkang mulyo sahinggo kito dados tiyang ingkang saged bermanfaat dating sesame gesang.Mekaten ugi ampun kesupen sami migatosaken dating Durriyyah keturunanipun ampun gampil kenging pengaruhipun kemaksiyatan lan kemungkaran nanging dadoso dzurriyyah  keturunan ingkang teguh sentosa iman lan keyakinanipun sarta boten ngeraos awrat nampi tugas kuwajiban kangge nerusaken perjuanganipun poro Ulama lan auliya.

Dadoso tiyang sepuh ingkang leres-leres saged migatosaken dating nasibipun anak keturunan ing dinten-dinten ingkang bade dating, sami ugi nasibipun wonten ing ngalam dunyo sameniko utawi nasibipun wonten ing alam akherat benjang.dadoso putera-puteri keturunan  penerus ingkang leres-leres gadahi kekiyatan iman lan keyakinan hinggo dados menungso ingkang boten badhe  gampil goyah lan goyang menopo dene mamang naliko ngadepi situasi ‘alam dunyo ingkang selalu mengalami kebimbangan lan kebingungan.

Dadoso putera puteri keturunan penerus ingkang leres-leres gadahi kesagahan lan kemampuan kangge ngelaksanaaken tugas-tugas kewajiban, sami ugi tugas ingkang  berhubungan kaliyan Alloh ‘azza wajalla utawi tugas kuwajiban ingkang gegandengan kaliyan masyarakat ingkang bermacem-macem.

Artosipun ringkes : Sing sopo karep Dunyo kudu ngerti ngilmune, sing sopo karep akherat kudu ngerti ‘ilmune lan sing sopo karep karo-karone yo kudu ngerti ‘ilmune.

Saking meniko kulo ngajak-ajak dating poro sederek muslimin-muslimat, kaleres wonten ing dinten ingkang mulyo meniko, monggo sareng-sareng kito ngangkat asta kalih kito kanthi dungo nyuwun dating Alloh Robbul ‘alamin, Dzat ingkang moho agung Alloh Dzuljalaliwal ikrom.

Ya Alloh, ya robbi, mugi paring pengapunten dating sedoyo dosa lan kalepatan kito, kito yakin bilih namung panjenengan gusti ingkang saged maringi maghfiroh pengapunten dating kawulo panjenengan ingkang apes.

Ya Alloh, ya Robbi, kito sadar lan insyaf bilih peringatan-peringatan panjenengan dateng kito sampun kito raosaken arupi menopo kemawon ingkang sedoyo wau akibat jalaran saking sembrono kito. Milo mugi panjenengan maringi kekiyatan iman lan keyakinan kito sarto panjenengan selametaken saking godanipun Syaitan, iblis, lan konco-konconipun.

Ya Alloh ya robbi, mugi panjenengan dadosaken anak keturunan kito, dadoso keturunan penerus ingkang sagah lan sanggup sarta mampu berbakti lan tho’at dating panjenengan kanthi sahe, sarta gadahi kekiyatan lan keteguhan iman sarta sanggup lan sagah ngadepi ujian-ujian sarta ngelaksanaaken tugas secara jujur.

Ya Alloh ya robbi, mugi panjenengan dadosaken negari lan masyarakat ingkang amantentrem, masyarakat ingkang tansah tho’at lan bekti dating panjenengan, sarta panjenengan berkahi rizki-rizki ingkang panjenengan  paringaken ingkang mawarni-warni macem-macem ingkang kito boten saged ngetang.

Ya Alloh, Ya robbi, mugi panjenengan paringi hidayah pitedah sarta inganah pitulungan dating poro pemimpin –pemuimpin kito, hinggo saged manfa’ati lan barakahi dating sedoyo masyarakat, sedoyo menopo ingkang dipun tindakaken. Amin amin ya robbal ‘alamin.

Iklan

1 Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s