PROSES DAN ADMINISTRASI PERWAKAFAN TANAH

Pendahuluan

Menurut pendapat Imam Syafi’i, Malik dan Ahmad, wakaf dianggap telah terlaksana dengan adanya lafadz atau sighat, walaupun tidak ditetapkan oleh hakim. Milik semula dari wakaf telah  hilang atau berpindah dengan terjadinya lafadz, walaupun barang itu masih berada di tangan wakif.

Dari keterangan di atas terlihat bahwa dalam hukum Islam tidak diperlukan banyak persyaratan menyangkut prosedur atau tata cara pelaksanaan wakaf. Hanya Abu Hanifah yang berpendapat bahwa benda wakaf belum terlepas dari milik wakif, sampai hakim memberikan putusan yaitu mengumumkan barang wakaf tersebut.

Salah satu permasalahan yang paling mendasar dan pertama untuk dibicarakan dalam rangka pemberdayaan harta benda wakaf adalah proses dan adminitrasi perwakafan tanah. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk pengamanan harta benda wakaf sebagai salah satu aset umat Islam.

Latar Belakang.

Dalam sejarah Islam wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW, karena wakaf disyari’atkan setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Walau ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli yurisprudensi Islam ( Fuqoha ) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Ada yang berpendapat  Rasulullah

3

( Ansor ) ada juga yang berpendapat Umar ( Muhajirin ).

Seiring dengan perjalanan waktu, perwakafan tetap berkembang sampai dengan masa pemerintahan sahabat-sahabat dan dinasti Umayyahlah yang saat itu dipimpin oleh khalifah Hisyam bin Abd.Malik terbentuk lembaga wakaf. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali melakukan pengadministrasian wakaf di Mesir, bahkan ditiru oleh seluruh Negara Islam.

Begitu pula yang terjadi di Indonesia, wakaf telah berkembang di masyarakat sejak zaman dahulu. Akan tetapi pengurusan dan pengelolaannya masih bersifat konvensional atau tradisional atas dasar saling percaya antara nadzir dan wakif. Sikap atau perilaku seperti ini syah-syah saja, akan tetapi kurang bisa optimal pengelolaannya bahkan cenderung kurang memperhatikan pengamanan benda wakaf.

Oleh karena itu perlu diadakan penertiban dan pendataan harta benda wakaf melalui pengadministrasian yang tertib dan benar sehingga benda wakaf tersebut bisa aman bahkan bisa dikembangkan. Pengadministrasian perwakafan tanah akan lebih tertib dan baik bilamana wakaf tersebut dimulai dengan proses yang sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, baik itu secara syar’I maupun hukum dan peraturan pemerintahan.

Landasan Hukum

 1. Al qur’an surat Al-Baqoroh ayat 282,

4

Yang artinya : “Hai orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara Kamu menuliskannya dengan benar”.

 1. Al qur’an  surat Al-Imron ayat 92.

Yang artinya : “ Kamu sekali – kali tidak sampai kepada kebajikan ( yang sempurna ) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah mengetahuinya”

 1. UU No. 5 tahun 1960 tentang : Peraturan Dasar Pokok-pokok agraria
 2. UU  No. 41 tahun 2004 Bab I pasal I :

Wakaf adalah perbuatan hokum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

 1. PP No. 28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
 2. PP No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Wakaf

5.

 1. PP No. 42  Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf
 2. Peraturan Menteri Agama No 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 28 tahun 1997 tentang Perwakahan Tanah milik
 3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

10.  Keputusan Kepala BPN No 1 tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Perngaturan dan Pelayanan Dilingkungan Pertanahan Nasional

11.  Peraturan Kepala BPN RI No. 6 tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan pelayanan Pertanahan untuk Jenis Pelayanan Pertanahan tertentu

Tujuan

Dengan penertiban prosedur dan pengadministrasian perwakafan tanah, maka diharapkan :

 1. Tersusun administrasi perwakafan tanah dengan tertib dan benar.
 2. Proses perwakafan tanah   sesuai dengan peraturan   dan Undang- Undang
 3. Tanah  wakaf akan tercatat sehingga lebih terjaga keamanan, kelestarian dan pengembangannya karena terdata dengan kongkrit.
 4. Pemberdayaan tanah  wakaf akan  lebih optimal.
 5. Aset wakaf akan mudah diakses sewaktu – waktu bilamana diperlukan.

6

BAB III

RUMUSAN KEGIATAN

Untuk memperlancar dan mendukung kegiatan pengadministrasian perwakafan tanah, maka harus dimulai dengan proses dan prosedur terjadinya peristiwa wakaf yang sesuai dengan syariah dan Undang-Undang Pemerintahan yang berlaku, sebagaimana berikut :

 1. Mengadakan pendataan harta benda wakaf secara lengkap dan akurat.
 2. Mengadakan sosialisasi tentang Undang-Undang  No. 41 Tahun 2004 dan peraturan lainnya.
 3. Gerakan pendataan tanah wakaf bagi yang bersertifikat ataupun belum bersertifikat
 4. Mengoptimalkan fungsi dan pemanfaatan  tanah wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengembangan pengelolaan dan pemberdayaan.
 5. Mengadakan data base  tanah wakaf baik ditingkat Kecamatan ( KUA ) maupun tingkat Kabupaten.

7

BAB  IV

Permasalahan dan Pemecahannya

 1. A. PERMASALAHAN.
  1. Kurangnya sosialisasi tentang tata cara perwakafan tanah.
  2. Kurangnya pendataan inventarisasi harta benda wakaf.
  3. Minimnya informasi kepada masyarakat tentang tanah  wakaf  yang ada di lingkungan tempat tinggalnya.
  4. B. PEMECAHAN  MASALAH.
   1. I. Diadakan sosialisasi tentang Tata Cara Perwakafan kepada masyarakat yang antara lain meliputi :
 1. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.
 2. Pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan , diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri Nazhir, Mauquf Alaih dan sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
 3. Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
 4. Dalam melaksanakan ikrar wakaf pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, surat-surat sebagai berikut :

8

 1. Tanda bukti kepemilikan harta benda/ tanah.
 2. Tanah  yang akan diwakafkan , maka harus disertai dengan surat keterangan dari kepala desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan kepemilikan benda tidak bergerak dimaksud.
 3. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan pernyataan status tanah tersebut.

Agar perwakafan tanah milik dapat dilaksanakan dengan tertib, maka tata cara perwakafannya harus ditentukan pula. Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tradisional dan kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat adat , tata cara perwakafan tanah milik menurut PP ini adalah sebagai brikut :

 1. Seseorang atau badan hukum yang hendak mewakafkan tanahnya (sebagai calon wakif) datang sendiri kepada pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan kehendaknya. Apabila calon wakif itu tidak dapat datang sendiri karena sakit , sudah tua atau karena alasan lain yang dapat diterima, ia dapat membuat surat kuasa secara tertulis dengan persetujuan dengan ditandatangani 2 orang saksi . Ikrar wakaf itu kemudian dibacakan pada nadzir dihadapan PPAIW. Pada waktu menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf itu, wakif harus membawa surat-surat berikut : sertifikat hak milik atau benda bukti pemilikan tanah lainnya,
 2. Surat keterangan Kepala Desa yang diperkuat oleh camat setempat mengenai kebenaran pemilikan tanah itu dan penjelasan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa,
 3. Surat keterangan pendaftaran tanah,

9

 1. Surat-surat yang dibawa calon wakif itu diperiksa lebih dahulu oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf , apakah telah memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Kemudian PPAIW meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nadzir ;
 2. Di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan dua orang saksi, wakif mengucapkan ikrar wakafnya kepada nadzir yang telah disahkan dengan ucapan yang jelas dan terang. Bila wakif tidak dapat mengucapkan ikrarnya karena bisu misalnya, ia dapat menyatakan kehendaknya itu dengan isyarat, kemudian mengisi formulir ikrar wakaf. Setelah selesai pengucapkan ikrar wakaf, wakif nadzir, saksi-saksi dan PPAIW segera membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap tiga.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama (yang telah melimpahkan wewenang itu kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama) untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Pejabat tersebut adalah Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan setempat. Bila di suatu kecamatan belum ada Kantor Urusan Agama, maka yang menjadi PPAIW untuk kecamatan bersangkutan adalah Kepala Urusan Agama Kecamatan terdekat. Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf itu adalah otentik.  dibuat setelah wakif mengikrarkan penyerahan tanah wakafnya.

 1. II. Dalam rangka penertiban administrasi perwakafan tanah, maka perlu diadakan

Pendaftaran Tanah  Wakaf.

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan – ketentuan tersebut di

10

atas, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama nadzir yang bersangkutan

diharuskan mengajukan pendaftaran tanah wakaf kepada instansi yang berwenang guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.

Setelah selesai Akta Ikrar Wakaf, maka PPAIW atas nama nadzir diharuskan mengajukan permohonan kepada instansi berwenang  setempat untuk mendaftar perwakafan tanah milik tersebut menurut ketentuan PP No. 42 Tahun 2006. Instansi berwenang tersebut mencatatnya pada buku register wakaf dan menerbitkan bukti pendaftaran tanah wakaf. Setelah itu nadzir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama, dalam hal ini adalah Kepala KUA Kecamatan.

Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata cara Pendaftaran Tanah Milik menyebutkan bahwa “untuk keperluan pendaftaran dan pencatatan perwakafan tanah , tidak dikenakan biaya pendaftaran, kecuali biaya pengukuran dan materai”

Berdasarkan PP No. 42 Tahun 2006, tata cara pendaftaran harta benda wakaf   yaitu :

Wakaf tanah sebagai Harta Benda  Tidak Bergerak

–         Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW .

–         Tanah yang diwakafkan sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir.

11

–         Apabila tanah yang diwakafkan hanya sebagian dari keseluruhan, harus dilakukan pemecahan sertifikat milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir.

–         Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

III. Penyampaian informasi kepada masyarakat tentang keberadaan  Tanah Wakaf di daerahnya.

 1. PPAIW menyampaikan AIW kepada Kantor Kementerian Agama dan BWI untuk dicatat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan BWI.
 2. Nadzir hendaknya memberitahukan kepada masyarakat tentang keberadaan tanah wakaf kepada masyarakat sekitar lokasi.
 3. Masyarakat dapat mengetahui atau mengakses informasi tentang tanah wakaf sebagai benda tak bergerak yang termuat dalam register umum yang tersedia pada Kantor  Kementerian Agama Kabupaten / Kota.

12

BAB  V

Kesimpulan  Saran Dan Penutup

Kesimpulan.

 1. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf, dan pelaksanaan Ikrar Wakaf tersebut dilaksanakan dalam  Majlis Ikrar Wakaf.
 2. Majelis Ikrar Wakaf tersebut dihadiri oleh Wakif/Kuasa Wakif, Nadhir, Mauquf Alaih dan sekurang – kurangnya 2 orang saksi.
 3. Form,isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
 4. Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka PPAIW atas nama nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada instansi berwenang untuk mendaftar perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.
 5. PPAIW menyampaikan AIW kepada Kantor Kementerian Agama  Kabupaten / Kota dan BWI untuk dicatat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota dan BWI.

13

S a r a n.

  1. Agar Kementerian Agama memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada  masyarakat agar ditumbuhkan gerakan wakaf tanah yang diperuntukkan tidak  sebatas untuk tempat ibadah, sehingga  diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada nadzir untuk pengelolaan dan pengembangan, dalam rangka memberikan manfaat kepada masyarakat .
  2. Diharapkan kepada nadzir agar selalu mencatatkan tanah wakah serta hasil pengembangannya
  3. Diharapkan kepada nadzir untuk bisa amanah, kreatif dan inovatif  dalam pengelolaan  dan pengembangan, sehingga hasilnya lebih optimal untuk mensejahterakan umat.

Penutup

Demikian hasil kertas kerja kelompok I semoga dapat bermanfaat untuk perkembangan pengelolaan wakaf  baik ditingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten/ Kota. Sumbang saran dan masukan yang konstruktif dari pihak lain demi penyempurnaan hasil tulisan ini

14

Daftar Pustaka

   1. DEPAG RI, UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya, Jakarta, 2008.
   2. DEPAG  RI Al Qur’an dan terjemahannya.
   3. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Fiqih Wakaf, tahun 2005

15

Iklan

4 Comments

  1. sdr Yaskuri@kalau zaman sekarang semua urusan di KUA gratis TIS TIS TIS, apalagi akta ikrar wakaf dan ikrar sahadat sejak dulu nggak ada yang pungut biaya

 1. askum….adakah biaya/administrasi u/pengambilan akta cerai? di kepanjen ada pengadilan pn/pa tp ngurus perceraiannya di pengadilan kota malang. yg sy tanyakn,apakh akta cerainya ada di pengadilan malang atau di pengadilan kepanjen..soalnya adik sy di gugat cerai istri,adik sy pun tdk pernah menerima surat panggilan u/memenuhi sidang cerai.trim u/infonya.ws

  1. wa’alaikum salm
   Sdr Wardi@Untuk mengajukan gugatan perceraian, seorang istri mendatangi Pengadilan Agama (PA) di wilayah tempat tinggalnya. Bila ia tinggal di Luar Negeri, gugatan diajukan di PA wilayah tempat tinggal suami. Bila keduanya tinggal di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat keduanya menikah dulu, atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 UU No 7/89 tentang Peradilan Agama)

   SYARAT MENGAMBIL AKTA CERAI
   1. Menyerahkan nomor perkara yang dimaksud;
   2. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ke kasir;
   3. Jika menguasakan kepada orang lain untuk mengambil akta cerai, maka menyerahkan Asli Surat Kuasa bermeterai 6000 yang diketahui oleh Camat/Peratin;(sumber http://www.pa-krui.go.id/prosedur-pengambilan-akta-cerai/)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s